Gå til sidens hovedinnhold

Fem mi­no­ri­tets­re­pre­sen­tan­ter valgt inn fra Oslo: – Ti­den har vært over­mo­den for dette

Fem kandidater med ikke-vestlig bakgrunn valgt inn på Stortinget fra Oslo. – Oslo er flerkulturell by. Jeg synes det er fint at Stortinget gjenspeiler samfunnet, sier Seher Aydar (R)

Ved for­ri­ge stor­tings­valg var det bare Mu­das­sar Kapur fra Høy­re som var valgt inn for Oslo, som had­de mi­no­ri­tets­bak­grunn. Rød­grønn-sei­er fø­rer med seg fle­re med mi­no­ri­tets­bak­grunn på Stor­tin­get.

– Oslo er fler­kul­tu­rell by. Jeg sy­nes det er fint Stor­tin­get gjen­spei­ler sam­fun­net. At Stor­tin­get blir mang­fol­dig, styr­ker de­mo­kra­ti­et, sier Se­her Ay­dar.

Se­her Ay­dar var 2.-kan­di­dat for Rødt Oslo.

– Venst­re­si­den har gjort et brak­valg. Det er bra at vi får inn fle­re med mi­no­ri­tets­bak­grunn fra venst­re­si­den, og at det er flest kvin­ner. Ti­den har vært over­mo­den for den­ne re­pre­sen­ta­sjo­nen. Så jeg tror vi nå har ret­tet på den­ne un­der­re­pre­sen­ta­sjo­nen, sier hun til Avi­sa Oslo.

Les også

Lurer du på hva naboene stemte? Sjekk resultatet for din valgkrets her

Vil sam­ar­bei­de

SV får inn Ma­ri­an Hussein fra Oslo. Ma­ri­an Hussein stil­te som 2.-kan­di­dat for Oslo SV, der­med blir hun den før­s­te fast mø­ten­de stor­tings­re­pre­sen­tant med bak­grunn fra So­ma­lia. Hun blir også den før­s­te re­pre­sen­tant med af­ri­kansk bak­grunn.

– Jeg tror det be­tyr mye for både norsk-so­ma­lis­ke mil­jø­et, men også for det norsk-af­ri­kans­ke mil­jø­et. Det be­tyr også vel­dig mye for man­ge bin­de­streks­nord­menn, som kan­skje har følt seg litt dår­lig re­pre­sen­tert på Stor­tin­get, sier hun til Avi­sa Oslo.

Den pro­fi­ler­te va­ra­ord­fø­rer Kamzy Gunaratnam, fra Ar­bei­der­par­ti­et får også stor­tings­plass. Hun blir også den før­s­te norsk-ta­mils­ke på Stor­tin­get. Det gjør også Lan Ma­rie Berg inn for MDG og Mu­das­sar Kapur fra Høy­re.

– Tu­sen takk til alle som har stemt på oss ved årets valg. Jeg ser frem til å ta fatt på en ny pe­ri­ode som stor­tings­re­pre­sen­tant. Mo­ti­va­sjo­nen er på topp og jeg har al­le­re­de bret­tet opp er­me­ne, skri­ver Kapur på sin Face­book-side.

Les også

Helgheim: – Ferdig som politiker

Se­her Ay­dar fra Rødt er sik­ker på at de fem re­pre­sen­tan­te­ne vil sam­ar­bei­de på Stor­tin­get.

– Det er en bra ting at det kom­mer inn fle­re med mi­no­ri­tets­bak­grunn fra uli­ke par­ti­er. Det vi­ser også at det er mang­fold i det fler­kul­tu­rel­le. Vi skal jobbe på tvers, for vi har nok noen felles erfaringer, som vi fint kan stå sam­men om, sier hun til Avi­sa Oslo.

Disse kan­di­da­tene med ikke-vest­lig bak­grunn er valgt inn på Stor­tin­get fra Oslo:

  • Seher Aydar (Rødt). 32 år.

Kom til Norge fra Tyrkia som 11-åring. Flyttet til Oslo fra Fredrikstad da hun ble generalsekretær i Rød Ungdom i 2010. Jobbet som barnehageassistent før ansettelsen. Var leder av Rød Ungdom fra 2012 til 2014.

Var andrekandidat for Rødt i Oslo i 2017, som i år. Klar for sin første periode på Stortinget.

  • Marian Hussein (SV). 35 år.

Er Norges første stortingsrepresentant med somalisk bakgrunn, og kom til Norge da hun var ti år gammel. Klar for sin første periode på Stortinget. Vokst opp på Stovner, og har jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent, barnevernet og på Nav.

  • Kamzy Gunaratnam (Ap). 33 år.

Norges første stortingsrepresentant med tamilsk bakgrunn. Varaordfører i Oslo siden 2015. Kom til Norge sammen med familien i 1991. Vokste opp på Veitvet og Rødtvet. Bystyrerepresentant allerede som 19-åring.

  • Lan Marie Berg (MDG). 34 år.

Opprinnelig fra Kolbotn utenfor Oslo. Klar for sin første periode på Stortinget. Tidligere byråd for miljø og samferdsel i Oslo (2015-2021).

  • Mudassar Kapur (H). 44 år.

Klar for sin tredje periode som stortingsrepresentant. Har vært leder av finanskomiteen siden 2020.

Les også

Alt om Stortingsvalget 2021

Kommentarer til denne saken