Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG har kommet til felles enighet med Høyre og Venstre om Oslos småphusplan.

Småhusplanen omfatter rundt 29 000 eiendommer og cirka 40 000 boenheter i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen.

Se listen over forslagene nederst i saken.

Konstruktivt samarbeid

– Vi har kommet fram til en god felles løsning som alle kan stå bak. Det betyr at planen står seg i mange år framover og gir forutsigbarhet i småhusområdene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– For Høyre har det vært viktig at det bygges mindre tett og mer strøkstilpasset. Småhusområdenes preg må i større grad tas vare på for å beholde byens grønne kvaliteter, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H).

Også MDG sier også at det er godt fornøyd med resultatet.

– Med denne planen tar vi bedre vare på småhusområdenes særpreg og grønne kvaliteter, slik at det blir plass til lek og trivsel mellom husene. Vi strammer inn reglene, slik at utbyggingen ikke blir like tett som tidligere, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

Ivareta grønne verdier

Partiene skriver i en pressemelding at det er bred politisk enighet om å stramme inn i småhusområdene for å ivareta de grønne verdiene på en bedre måte.

Forslaget skal også legge til rette for mer utbygging enn forslaget fra Plan- og bygningsetaten, står det i pressemeldingen. Det skal blant annet skje gjennom justerte tomtekrav til flermannsboliger og høyere bygg.

– Dette er en plan for fremtiden, og på grunn av den brede enigheten er vi også trygge på at den vil stå seg over tid og gi forutsigbarhet. Dette er samarbeid om byutviklingspolitikken på sitt beste, sier gruppeleder for Venstre Hallstein Bjercke.

– Småhusområdene bevares med hensyn til byens særpreg, grønne verdier, biologiske mangfold og sikrer at byen har boliger til mennesker med ulike behov og i ulike livsfaser, sier byråd for oppvekst og utdanning Sunniva Eidsvoll Holmås (V).

Må ut på ny høring

Endringene krever at småhusplanen må legges ut til ny høring fra midten av juni. Høringsinnspillene vil deretter bli vurdert før endelig vedtak i bystyret.

Dette er byrådets forslag:

 • Redusere minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig til 400 m² «for å forsterke insentivet til å bygge flere flermannsboliger og tilrettelegge for et noe høyere boligpotensial i planen».
 • Åpne opp for firemannsboliger i småhusområdene.
 • Tillate takterrasser, men kun «i de tilfellene der dette er et godt valg for prosjektet».
 • Tillatt utnyttelse per tomt settes til 18 prosent bebygd areal.
 • Gjøre det lettere å etterisolere eksisterende bygningsmasse.
 • Øke gesimshøyden til 7 meter for å øke bokvaliteten.
 • For planens særskilte A- og B-områder ved sjø eller vassdrag foreslås BYA 16 prosent.
 • Minimum 60 % av tomtens areal skal være grøntarealer. Uteoppholdsarealer skal være på terreng. Kravet til uteoppholdsareal for å tilrettelegge for naturtomter reduseres.
 • Kvalitetskrav til sykkelparkering i tråd med parkeringsnormen vedtatt av bystyret desember 2022.
 • Høre nye bestemmelser som skal skjerpe kravene til arkitektonisk kvalitet i småhusområdene.
 • Øke fleksibiliteten for huseiere til å dele opp for eksempel en enebolig til en flermannsbolig, samtidig som vi tilrettelegger for at det skal være enklere å få bygget mindre tilbygg slik at boligmassen kan tilpasses ulike faser i livet.