Det var registrert 4964 hendelser med vold og krenkelser i Osloskolen i 2022. Det er faktisk 4964 hendelser for mye. Samtidig vet Kripos at kriminelle gjenger rekrutterer gutter under den strafferettslige lavalderen, slik at de kan utføre enkle kriminelle oppdrag uten å risikere fengselsstraff. Vi ser for eksempel tilfeller av at barn i 12-13 års alder bruker eller selger cannabis.

Utviklingen går i feil retning mange steder. Vi trenger nå nye løsninger for å forebygge vold og kriminalitet blant barn og unge, slik at disse barna som i dag er utsatt og i faresonen for å utvikle destruktiv adferd, i stedet får en fremtid med muligheter og livsmestring.

I bydel Alna viser fire skoler vei

Siden høsten 2020 har fire barneskoler i bydelen; Tveita, Trosterud, Lutvann og Skjønhaug skole hatt hver sin sosialagent til stede både på og utenfor skolen.

Sosialagentene jobber målrettet med å styrke sosial kompetanse og livsmestring for elevene. De fanger opp konflikter som skjer i friminutter eller utenfor skoletid, eller hvis noen elever ikke har det bra. De har også fått frie tøyler fra rektorene til å følge opp barna i klasserommet. Noen elever trenger hjelp med å få venner. Andre trenger hjelp med skolearbeidet.

– For noen handler det om at vi må ta en prat med foreldrene sånn at de får være med på klubben, sier Souhaila Bougrine, sosialagent på Skjønnhaug skole.

Mindre konflikt, vold og uro

Ved Tveita skole har antall voldshendelser mellom elever blitt redusert med hele 90 prosent siden de fikk sosialagent, ifølge skolen selv.

Elevene opplever selv at det er blitt mindre konflikt, vold og uro. Elever som har vært særlig utsatt for å bli kriminelle, gir uttrykk for at sosialagentene var det som utgjorde en positiv forskjell. Elever opplever større mestring på skolen, mens lærerne avlastes.

I anonyme tilbakemeldinger fra elevene får vi en forståelse av hva slags skjebner dette prosjektet forebygger. En elev sier at han ikke hadde noen venner på sin gamle skole. Etter at han begynte på en av skolene med sosialagent, synes han at det er blitt mye lettere å få venner. En annen elev sier klart og tydelig at sosialagenten ved skolen er det som gjorde at han i dag ikke har pistol i hånden, og er med i gjengen til fetteren sin. Så stor forskjell kan en sosialagent gjøre.

Oslo FrP satte av fem millioner kroner i vårt reviderte kommunebudsjett til dette prosjektet i år, og vi vil fortsatt sikre finansiering av prosjektet i neste bystyreperiode. Men kan vi ha det sånn at det kun er noen utvalgte skoler i Alna bydel som får nytte og glede av dette?

Vi vil utvide dette prosjektet, slik at det blir byomfattende. Alle skoler i Oslo med vesentlige utfordringer med vold og konflikt bør få en sosialagent hver. Det vil ikke være en utgift. Det blir en investering. Det kommer til å gi gevinster senere i skoleløp og voksenliv. Det kommer til å utgjøre en enorm forskjell for den enkelte, og for samfunnet.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Total berøringsangst for å snakke om ukultur

Les også

Bare nasjonale prøver hadde verdi. Resten av skolelivet fantes ikke

Les også

Den onde sirkelen i debatten om håndhilsing