Helsebyråd Robert Steen (Ap) varslet i november en ekstern gjennomgang av helsehusene i Oslo.

21. desember kunne Avisa Oslo fortelle at byrådsavdelingen nå jobber med et mandat for gjennomgangen, og at det vil bli gjennomført en anskaffelsesprosess for å velge leverandør rett over nyttår.

Torsdag ble tilbudsinnbydelsen for den eksterne gjennomgangen av helsehusene sendt ut.

Den eksterne gjennomgangen av helsehusene skal inkludere kartlegging, analyse og vurdering på følgende områder:

 • Organisering
 • Ledelse
 • Bemanning
 • Kompetanse
 • Kvalitet
 • Bydelenes tildelingspraksis og pasientflyt
 • Bemanningsfaktor/pleiefaktor og gjennomsnittlig oppholdstid ved helsehusene i Oslo sammenlignet med tilsvarende tilbud i Bergen og Trondheim.

(Se mer utfyllende liste over hva konkret som skal gjennomgås lenger ned i saken)

I tillegg skal det gjøres en helhetlig vurdering av pasientflyten mellom sykehus, helsehus og bydeler og om tilbudet ved helsehusene samsvarer med dagens behov. Rapporten fra gjennomgangen skal også inneholde konkrete og begrunnede forslag til forbedring, heter det i tilbudsinvitasjonen.

Anskaffelsens anslåtte maksimale verdi er 1,3 millioner kroner. Gjennomgangen skal foretas i samarbeid med byrådsavdelingen, sykehjemsetaten og helsehusene.

LES OGSÅ: Mener eldreomsorgen i Oslo mangler 1300 årsverk

Bemanningsanalyse i løpet av våren

Videre opplyses det at Bystyrets Kontrollutvalg har bedt Kommunerevisjonen om starte en undersøkelse av helsehus umiddelbart på nyåret i 2023.

– Det er vedtatt at undersøkelsen skal ha ambisjon om å levere blant annet en deskriptiv bemanningsanalyse i løpet av første kvartal 2023. Avstemming av innretningen på den eksterne gjennomgangen, sett opp imot Kommunerevisjonens undersøkelse, vil være en sentral aktivitet i oppdragets innledende fase, spesielt når det gjelder ivaretakelse av bruker- og pårørendeperspektivet.

Invitasjonen gikk til sju utvalgte miljøer som hittil ikke er kjent.

– Vanlig praksis i anskaffelsessaker er at vi i utgangspunktet ikke oppgir hvilke miljø vi har henvendt oss til. Dette har med konkurransesituasjonen å gjøre og er et grep for å sikre at vi får flere gode tilbud, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tonje Bruun til Avisa Oslo.

Tilbudsfristen er satt til 26. januar. Byrådsavdelingen tar sikte på å inngå kontrakt i slutten av februar. Endelig rapport skal leveres innen 20. juni.

Aktuelle problemstillinger

Under aktuelle problemstillinger som myndighetene ønsker å få belyst ved alle Oslos fire helsehus, blir følgende uthevet:

Organisering:

 • Er dimensjoneringen og fordelingen av korttidsplasser, avlastningsplasser, rehabiliteringsplasser og spesialplasser hensiktsmessig?
 • Hvordan er den interne organiseringen i hvert helsehus – antall avdelinger, type plasser, antall plasser på hver avdeling?
 • Betydningen av bygningsmessig planløsninger eller teknologi som påvirker utførelsen av tjenestene.
 • Utvikling på mestrings- og samarbeidsklima, målt gjennom medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor.

Ledelse

 • Hvordan er ledelsesstrukturen ved hvert helsehus, herunder kontrollspenn for hver leder med personalansvar (antall årsverk og ansatte pr. avdelingsleder)?
 • Hvordan er ansvar for personal, fag og økonomi delegert?
 • Hvordan er utviklingen i medarbeidertilfredshet, målt gjennom medarbeiderundersøkelsen 10 -Faktor?

Bemanning

 • Hva er bemanningsfaktor og pleiefaktor ved hver avdeling på hvert av helsehusene (planlagt og budsjettert bemanning), inkludert vakanser, målt i årsverk pr. plass?
 • Hvordan er sykefravær og turnover ved hvert helsehus?
 • Hvordan er bruken av overtid, ekstravakter, innleie på hvert helsehus?
 • Hva er faktisk bemanning ved hvert helsehus?

Kompetanse

 • Hvordan er planlagt kompetansesammensetning ved hver avdeling på hvert av helsehusene (lege, sykepleier, vernepleier, fysio, ergo, omsorgsarbeider, andre helsefaglige utdanninger, annet)?
 • Hva er den reelle kompetansesammensetningen på hvert helsehus?
 • Hvordan vurderer helsehusene selv samsvaret mellom beboernes behov og medarbeidernes kompetanse?

Kvalitet

 • Hvordan opplever beboere og pårørende tilbudet ved helsehusene når det gjelder trygghet, omsorg og pleie, kommunikasjon, høflighet og respekt?
 • Hvordan er utviklingen i tilfredshet på bruker- og pårørendeundersøkelser?
 • Hvordan er utviklingen i meldte avvik?
 • Hvilke avvik, med betydning for pasientsikkerheten meldes det oftest om?
 • Hvordan er utviklingen i antall og type saker som meldes til
 • Statsforvalteren om tilbudet ved helsehusene?
 • Hva er registrert ADL ved innleggelse og utskriving ved helsehusene?
 • Hva er andelen av beboerne som har fått oppnevnt tjenesteansvarlig sykepleier og primærkontakt ved helsehusene?
 • Rutiner ved ankomst – hvilke rutiner gjelder, og blir de brukt?

Bydelenes tildelingspraksis og pasientflyt

 • Hvordan er dekningsgraden for langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem i Oslo sammenlignet med andre kommuner? Hvordan bruker bydelene hhv. korttids-, avlastnings, rehabiliteringsplasser og spesialplasser?
 • Dekker helsehusene bydelenes behov for korttids-, avlastnings, rehabiliteringsplasser og spesialplasser, både når det gjelder antall plasser og innhold i tilbudet?
 • Hvordan virker kommunens finansieringsmodell for langtids- og korttidsopphold inn på bydelenes bestilling av plasser og på bruken av dem?
 • Gir Oslo kommunes modell for finansiering og tildeling av helsehus gode insentiver for styring av tiltakskjeden?
 • Hva er gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn ved hver avdeling/type plasser på helsehusene?
 • Hvilke tildelingskriterier benytter bydelene når de tildeler plass i helsehus?
 • Hvordan fungerer pasientflyten mellom sykehus, bydel og helsehus?
 • Er det tilstrekkelig rullering på korttidsplassene eller blir pasienter værende lenger enn forutsatt? Hva skyldes i så fall dette?
 • Hvordan sikrer bydelene at de har oversikt over pasientenes samlede behov og har bydelene tilstrekkelig grunnlag for å kunne gjennomføre gode prioriteringer?

Korrekt bilde av bemanningssituasjon

Når det gjelder bemanning skal både alle årsverk som inngår i driften av et helsehus, og alle årsverk som inngår i det helse- og omsorgsfaglige tilbudet ved helsehuset beregnes, presiseres det.

– For å få et korrekt bilde av bemanningssituasjonen ved hvert helsehus bør kartleggingen inkludere en oversikt over bruken av overtid, ekstravakter, innleie og vakanser, heter det i tilbudsinnbydelsen.

– For å få et korrekt bilde av kompetansesammensetningen ved hvert helsehus bør kartleggingen også inkludere en oversikt over hvilken kompetanse som erstatter fagkompetanse ved sykdom og annet fravær.

Når det gjelder bemanning og kompetanse skal det allerede ved utgangen av mars leveres en analyse som sammenligner helsehusene i Oslo med tilsvarende tilbud i Bergen og Trondheim.

Bevilget penger

Avisa Oslo har den siste tiden kastet lys på forholdene ved Ullern helsehus, hvor flere pårørende og en tidligere ansatt slår alarm om forholdene. Også Sykehjemsetatens direktør Helge Jagmann innrømmet i forrige uke at «på Ullern helsehus har de havnet i en svært uheldig situasjon hvor det er mange elementer som ikke har trukket i riktig retning».

Sosial- og eldreombud Anna Ryymin har tidligere sagt til Avisa Oslo at pårørende vil få en mye større og krevende rolle i tiden som kommer. Også helsebyråd Robert Steen har åpnet opp om en utfordrende fremtid for byens helsetjenester, i takt med at landet «forgubbes».

Noen dager før julaften meddelte Steen til AO at 3,8 millioner er satt av til å styrke bemanningen på Ullern helsehus på kveldstid, samt øke kompetanse- og utviklingstiltak.

Samme kveld ble det kjent at et av de konkrete tiltakene som nå settes inn er at bemanningen på kveldstid styrkes med fire ansatte, både ukedager og helg ved Ullern helsehus.

FÅ MED DEG ALLE SAKENE OM HELSEHUSENE I OSLO HER: