182 av de 2500 boligene Obos skal bygge på Ulven, har blitt solgt til eiendomsselskapet Quality Living Residential for 936 millioner kroner, og ikke til medlemmene.

Det er disse utleieboligene som blir gransket nå. Avtalen er at forkjøpsretten skal være betinget Obos medlemmer om og når utleieboligene selges igjen.

En delrapport, som ser spesielt på lovligheten og forankringen i vedtektene, har blitt levert. Granskingen skal være ferdigstilt før generalforsamlingen i Obos 22. juni.

– Vår oppgave har vært å vurdere hvorvidt salget harmonerer med lov om boligbyggelag og formålsbestemmelsen i Obos’ vedtekter. Konklusjonen er at salget av boligfelt B4 på Ulven i Oslo er i samsvar med det vedtektsfestede formålet til Obos BBL og til beste for medlemmene, sier partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma, Tor Henning Rustan Knudsen i en pressemelding.

Nye arbeidsplasser

700 av de 2500 boligene er påbegynt til nå. Dette skal gi rom for flere tusen nye arbeidsplasser og andre servicefunksjoner i området.

De 182 boligene skal leies ut til det voksende bedriftsmarkedet i området.

Harald Benestad Anderssen, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, har vært engasjert for å gi en separat juridisk betenkning rundt de samme spørsmålene. Konklusjonen hans er at salget er ifølge Obos’ vedtekter. Det samme gjelder for boligbyggelagsloven:

– Så lenge det er tale om en type tilleggsvirksomhet som et boligbyggelag lovlig kan bedrive, og denne tilleggsvirksomheten – som i dette tilfellet – genererer overskudd som kommer Obos’ andelseiere til gode, er tilleggsvirksomheten også lovlig etter reglene i boligbyggelagsloven. Denne konklusjonen er etter mitt syn ikke tvilsom, legger Anderssen til.

Obos har bestilt granskingen

Styret i Obos har bestilt granskingen og juridiske betenkningene rundt vedtektsforholdet. For at medlemmene skal ha mest mulig tid til å sette seg inn i rapportene, har styret valgt å offentliggjøre dem nå.

– Granskerne og professor Anderssen konkluderer akkurat som ventet på dette området. Styret anerkjenner at det er mulig å tenke ulikt på hvorvidt det var riktig av Obos å selge disse boligene til utleie, men har aldri vært i tvil om at salget er lovlig i forhold til Obos sine vedtekter, sier styreleder i Obos, Roar Engeland.