«2023-målet vil bli krevende å nå, men byrådet arbeider målrettet med å søke å gjennomføre flere tiltak eller øke ambisjonsnivået på eksisterende tiltak, slik at vi kommer nærmere måloppnåelse.», heter det i det ferske forslaget til budsjett for Oslo for 2022.

Da det rødgrønne byrådet ble gjenvalgt i 2019, ble følgende punkt lansert i byrådserklæringen:

  • Redusere klimagassutslippene med minst 52 prosent innen utgangen av 2023 sammenliknet med 2009-nivå, og legge grunnlaget for videre reduksjoner i resten av tiåret slik at målet om 95 prosent utslippsreduksjon innen 2030 kan nås.

Dette målet innrømmer byrådet nå at er i ferd med å glippe.

Tror kuttene har vært større

Det siste tilgjengelige utslippsregnskapet for Oslo viser kuttene til og med 2019. Fra 2009 og frem til i forfjor ble utslippene kuttet med 16 prosent, viser dette regnskapet.

Byrådet understreker imidlertid i Oslo-budsjettet at klimaregnskapet ikke nødvendigvis tar høyde for alle kuttene.

«Det er imidlertid grunn til å anta at utslippsreduksjonen har vært større enn tallene viser, siden Miljødirektoratets utslippsregnskap bare delvis fanger opp effekten av de fleste tiltakene i Oslos klimabudsjett», heter det i budsjettet.

Under pressekonferansen der budsjettet ble fremlagt, fikk byrådsleder Raymond Johansen spørsmål om man har satt seg for ambisiøse mål. Dette avviste han.

– Vi har nå sagt at vi skal være et byråd som skal ha djerve mål, og hele tiden presse organisasjonen. Jeg står for det. Så får vi heller stå for og forklare at vi ikke greier det, men til slutt så skal vi greie det.

– Avlyser sine egne klimamål

Leder av Venstres bystyregruppe Hallstein Bjercke trekker frem formuleringen om mål for klimagassutslipp i sin umiddelbare reaksjon på Oslo-budsjettet. Han mener budsjettet er altfor lite grønt.

– Mest skuffende er det at byrådet avlyser sine egne klimamål for 2023, og er lenger unna å nå 2030-målet enn noen gang.

Byrådets mål er å kutte utslippene med 95 prosent fra 2009-nivå innen 2030.

– Slik kan det ikke fortsette

Avisa Oslo har tidligere omtalt at daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg gikk hardt ut i et brev til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

– Utslippstallene for Oslo er med stor sannsynlighet lavere enn det Miljødirektoratet oppgir. Slik kan det ikke fortsette, het det i brevet, der Berg hevdet at effekten av 15 av 23 viktige klimatiltak helt eller delvis ikke fanges opp i statistikken til direktoratet.

Det var særlig effektene fra bruk av biodrivstoff og nullutslippsteknologi i bygg- og anleggsbransjen og veitrafikk, inkludert forbruk av biodrivstoff i kollektivtrafikken Berg mente ikke ble fanget opp.