Nå setter partiet seg enda mer ambisiøse mål for fossilfrie soner i Oslo:

«Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby. Vi vil styre etter klimabudsjett, etablere nullutslippssone innenfor Ring 2 og begynne prosessen med å fange og lagre CO₂ på Klemetsrud for at Oslo skal bli en klimapositiv by.»

Slik lyder den første hovedsaken i Oslo MDGs utkast til partiprogram for 2023 til 2027. En nullutslippssone er en sone der det kun er lov å kjøre inn med kjøretøy som bruker elektrisitet eller biogass, ifølge Oslo kommunes nettsider.

Avisa Oslo kan nå presentere programmet som ble lagt ut på MDGs nettsider onsdag kveld, og skal være på høring fram til 5. september.

Mener det går for langsomt

Byrådet i Oslo har sammen med Bergen kommune ivret etter å få på plass nullutslippssoner. Dette er soner der diesel- og bensinbiler ikke kan kjøre. I førsteomgang har byrådet skissert en pilotsone innenfor Kvadraturen – altså kjernen av Oslo sentrum.

I oktober mente Statens vegvesen at Stortinget måtte vedta en lovendring for at det skulle være lovlig å innføre sonene.

Vegvesenet har imidlertid fått i oppgave av Samferdselsdepartementet endelig å avklare de juridiske forholdene.

Både Oslo og Bergen kommune mener at dette arbeidet har gått for langsomt. På bakgrunn av dette hadde de et møte med regjeringen i slutten av april.

– Solberg-regjeringen sa for ett år siden at Oslo og Bergen skulle få lov til å lage slike forbudssoner. Siden da har vi fått en ny regjering som jeg oppfatter at er positive til å gjennomføre dette, så jeg er spent på hva de vil gjøre for å sørge for at vi skal komme i mål raskt, sa miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav den gang.

– Et veldig tydelig signal

– Klimamålene våre viser at vi trenger kraftfulle virkemidler, og nullutslippssoner er effektivt, sier programkomiteens leder Einar Wilhelmsen til Avisa Oslo.

Oslos bystyre har vedtatt 95 prosents kutt i klimautslipp innen 2030. MDG-politikeren, som også er finansbyråd, mener det er et poeng i seg selv å tydelig kommunisere at det kommer endringer.

– Dette er et veldig tydelig signal om at hvis du vil kjøre bil i den indre delen av byen vår etter 2025, må du kjøre fossilfritt, sier Wilhelmsen.

Da Avisa Oslo kontaktet Oslo Aps gruppeleder Andreas Halse, framholdt også han målene om klimakutt.

– Så er jeg litt usikker på om det er et godt eller rettferdig grep å si at det er greit med diesel på den ene sida av Finnmarksgata, mens det er forbudt på den andre, kommenterte imidlertid Halse.

Wilhelmsen sier på sin side at byrådsavdelingen til Sirin Stav og dens underetater skal jobbe nærmere med nøyaktig hvordan sonene skal implementeres i praksis. MDG-eren er imidlertid klar på at en eventuell sone innenfor Ring 2 vil gjøre en stor forskjell.

– Det vil gi renere luft, mindre støy, raskere utfasing av bensin- og dieselbiler og kutt i utslipp, sier Einar Wilhelmsen til Avisa Oslo.

– Ligger i kortene

Om MDG vedtar punktet om nullutslippssone innenfor Ring 2, må de hente flertall i bystyret, og fortrinnsvis ha støtte fra byrådspartiene.

– Umiddelbart tenker jeg at MDG skal lage sitt eget program uten at jeg blander meg i det, sier SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo.

Han sier imidlertid at også Oslo SV fram mot valget kommer til å diskutere virkemidlene som skal til for å få ned utslippene i Oslo. Om nullutslippssonene sier han følgende:

– Personlig har jeg aldri tenkt at nullutslippssonene bare skal dekke en liten del av Oslo sentrum og aldri noe mer. Her ligger det i kortene at de vil bli utvidet over tid, så kan vi diskutere hvilket tempo og omfang vi skal ha.

Slik Ola Wolff Elvevold ser det, kan sonene være et viktig grep for å øke bruken av nullutslippskjøretøy i næringslivet.

Her påpeker Elvevold at det er viktig å tilpasse sonene til hvilke typer kjøretøy som faktisk har gode teknologiske nullutslippsalternativer tilgjengelig. Samtidig understreker Elvevold at Oslos bystyre har vedtatt ambisiøse mål innen klima og utslipp. Utslippene skal kuttes med 95 prosent innen 2030.

– Det er et hårete mål, men vi må ta grep dersom det skal være realistisk, sier Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo.

Ombruk, kollektiv og Oslofjorden

I tillegg til det ambisiøse målet for nullutslippssone, finner man blant annet disse punktene i forslaget til MDGs partiprogram:

  • Det skal bli lettere å reparere og bruke om igjen.

«Vi vil sette full fart mot sirkulærhovedstaden ved at kommunen går foran med bærekraftige anskaffelser, og legger til rette for ombruk i byggebransjen.»

  • Det skal være enklere og billigst å reise kollektivt

«Vi vil øke takstene i bomringen samtidig som vi styrker kollektivtilbudet og sørger for at det alltid lønner seg å velge kollektivt framfor bil.»

  • Vil bygge mer sykkelvei

«Vi vil etablere eller oppgradere minst 100 km sykkelvei innen 2027, og prioritere sykkeltilrettelegging med høy kvalitet.»

  • Gratis prevensjon

«Alle unge i Oslo opptil 24 år bør tilbys gratis prevensjon og nødprevensjon, og sikres selvbestemmelse i bruk av prevensjonsmidler, ved at også langtidsvirkende prevensjon gjøres gratis for denne aldersgruppen.»

  • MDG vil gjøre et krafttak for å redde Oslofjorden

«Vi vil gjøre et krafttak for å redde Oslofjorden i samarbeid med staten og nabokommunene, og sikre at den blir et pionerområde for restaurering av natur.»

  • Trygg barselomsorg

«Vi vil bruke kommunens rolle som høringsinstans til å gå imot planlagte reduksjoner i antall liggedøgn på sykehus for personer i barsel. Kommunen må på sin side sikre at tilbudet er i tråd med den nasjonale faglige retningslinjen for barselomsorg»

  • Analog undervisning fram til 4. klasse

«Alle elever trenger å lære å skrive med blyant og papir de første årene, for å sikre god innlæring av lese- og skriveferdigheter (...) Vi mener derfor at elevene ikke skal ha opplæring på skjermflater før 4. klasse, utover det som er nødvendig for å utvikle digitale ferdigheter.»

LES OGSÅ: