Gå til sidens hovedinnhold

Denne parkeringskrangelen med Oslo kommune endte i retten

Stridens kjerne: Står motorsykkelen ulovlig parkert på et fortau eller ikke? – Det er den lille manns kamp mot den stor makten, sier Fredrik Hovland til Avisa Oslo.

På formiddagen lørdag 24. oktober i fjor stod to motorsykler parkert som vist på bildet over. Da Oslo kommunes parkeringsvakter var i området ble eierne ilagt parkeringsbøter.

I gebyret går det frem at han fikk boten for brudd på trafikkreglene for å «stanse helt eller delvis på fortau». Fredrik Hovland var én av dem som fikk bot på 900 kroner denne formiddagen.

Etter å ha klaget til Bymiljøetaten, uten å få medhold, gikk saken helt til retten som slo fast at kommunen kunne ilegge bøter for feilparkeringer på det aktuelle stedet i borettslaget.

– Den lille manns kamp

– Det har vært tre saker i retten og vi har alle sammen tapt. Jeg er ikke enig i avgjørelsen og er skuffet. Men det blir den lille manns kamp mot den store makten. Da gikk det som forventet og jeg fikk ikke medhold, sier Hovland til Avisa Oslo.

– Ironien her er at elsparkesyklene som ligger slengt rundt om ikke fikk bøter. Men vi som står med våre egne motorsykler på privat grunn får bøter.

I avgjørelsen fra Oslo tingrett står det:

«I klagen argumenterte han med at han hadde stått parkert på borettslagets private område som var ment for tohjulede motorkjøretøy. Han hadde parkert på dette området siden 2005. Ifølge Hovland skal styret ha vært i kontakt med Bymiljøetaten og fått beskjed om at det ikke skulle skrives parkeringsgebyr på dette området.

Overfor Oslo tingrett anførte Hovland at kjøretøyet hans stod på en oppstillingsplass beregnet for MC/moped/sykkel.

«Grunnen er eid av Borettslaget Carl Berner Terrasser. Det er borettslagets styre som i medhold av lov om borettslag fastsetter ordensregler for området og håndhever disse.»

Dette er et fortau

Hovland mente videre at reguleringsplanen viser at det allerede finnes et fortau langs veien og at motorsykkelen hans ikke stod parkert på dette fortauet. Han argumenterte også med at fortauet var adskilt med kantstein både fra veien på den ene siden og oppstillingsplass på den andre siden.

Hovland mente videre at når oppstillingsplassen var adskilt fra fortauet med kantstein måtte plassen etter trafikkreglene ikke regnes som fortau.

Loven definerer fortau som «anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein».

«(...). Det er heller ikke noe skilting eller avmerking som tilsier at dette er en parkeringsplass. For eksempel er det ingen forhøyning som skiller det fra adkomstveiene og fortauet langs Sinsenveien. Området fra fortauet og inn mot de to adkomstveiene fremstår som ett sammenhengende asfaltert område, og retten oppfatter det som en overgang for fotgjengere inn mot disse veiene», står det i kjennelsen fra retten.

Må betale saksomkostninger

Her kommer det også frem at Oslo tingrett nylig har behandlet en tilsvarende sak fra borettslaget. Også der ble det konkludert med at arealet var å anse som et fortau. Argumentet med at det var privat grunn førte ikke frem.

«Ordlyden i trafikkreglene tilsier at det ikke har betydning at området er privateid. Heller ikke kan det ha betydning at reguleringsplanen ikke regulerer området til fortau», står det i kjennelsen.

Retten konkluderer dermed at konsekvensen er at parkeringen er i strid med trafikkreglene. Konsekvensen av dette var at parkeringen var i strid med forbudet mot å stanse helt eller delvis på et fortau.

Retten mener også at Hovland har opptrådt uaktsomt fordi han parkerte der med viten og vilje, men ikke skjønte, eller visste, at det var ulovlig. I tillegg anføres det at han riktig nok sjekket opp lovligheten av å parkere der, men at dette først var etter at han hadde fått boten.

Retten besluttet at han måtte betale 1000 kroner i saksomkostninger til Bymiljøetaten.

Kommentarer til denne saken