(Oslodebatten)

Onsdag sluttet bystyret seg enstemmig til byrådets handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger. Et samlet bystyre er enig om at vi som kommunen må være pådrivere og sette en standard for arbeid mot hat, fordommer og diskriminering.

Jeg stiller meg uforstående til FrPs Lars Petter Solås og Andreas Meeg-Berntzens påstand om at handlingsplanen stempler kommunens ansatte og Oslofolk flest som potensielle rasister. Vi som kommune har et særlig ansvar for å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at Oslo er en trygg by med plass til alle.

Les hele innlegget til Solås og Meeg-Berntzen:

Les også

Ny handlingplan risikerer å stemple Oslofolk flest som potensielle rasister

Vi kan ikke lukke øynene

SSBs undersøkelser som måler folks holdninger over tid, viser en økende anerkjennelse av mangfold som et positivt bidrag i samfunnet og folks dagligliv. Men vi kan ikke lukke øynene for det faktum at en skremmende stor andel av befolkningen blir utsatt for diskriminering.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

En av to norskfødte med innvandrerbakgrunn har opplevd å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin bakgrunn. En av fire LHBT-personer har opplevd hets, og blant mennesker med funksjonsnedsettelser har en av tre opplevd å bli utsatt for hatefulle ytringer eller handlinger, i følge Nordlandsforskning fra 2016. Flere med samisk tilhørighet enn i befolkningen ellers har opplevd diskriminering i møte med det offentlige, i følge Bufdir 2021.

Organisasjoner og representanter for minoritetsmiljøer forteller om hvordan det å bli utsatt for diskriminering, hat og hets gir seg utslag i redusert livskvalitet. Vi hører om ungdom med innvandrerbakgrunn som unngår kulturtilbud og uteliv i visse deler av byen, om skeive som skjuler sin identitet i møte med velferdstjenester, om mennesker med funksjonsnedsettelser som får negative kommentarer.

Ord betyr noe

Diskriminering reduserer valg og livsmuligheter for dem som utsettes for det. Det må vi ta tak i og gjøre noe med, derfor trenger vi en handlingsplan.

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger alle offentlige myndigheter en plikt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Oslo kommune viser med denne handlingsplanen at vi tar det på alvor og at vi skal forebygge hatefulle ytringer og holdninger, ved å fremme demokratiske og inkluderende verdier som standard.

Vi har for lite fakta om hvordan befolkningen opplever møtet med offentlige tjenester. Derfor er et punkt i byrådsplattformen at vi skal kartlegge omfanget av rasisme og diskriminering i Oslo kommune, og derfor er det også et tiltak i handlingsplanen som bystyret nettopp har vedtatt.

Det å skaffe seg bedre kunnskap og mer fakta om hvordan innbyggerne opplever møtet med kommunen er ikke forhåndsstempling av ansatte, men å sørge for et bedre grunnlag for hvordan vi utvikler kommunen videre til beste for alle innbyggere.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Ny handlingplan risikerer å stemple Oslofolk flest som potensielle rasister

Les også

Islam Net virker mindre opptatte av skeive. Hva mener de om homofili nå?

Les også

For noen er familien den største trusselen

Les også

Østkanten trenger ikke flere som ikke har noe å tape. Den blokka er allerede full