– Jeg mener bompengene vil ligge på det nivået det er i dag. Det vil muligens bli en annen innretning på det. Jeg varsler absolutt ikke at det vil bli noen kraftig økning i bompengene, men det er mulig det vil bli en annen innretning på dette, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli til Avisa Oslo.

Spørsmålet han svarer på er hvorvidt Arbeiderpartiet i en eventuell regjeringsposisjon vil støtte Oslo-byrådet – som altså ledes av Arbeiderpartiets Raymond Johansen – i sitt ønske om å øke bompengesatsene i hovedstaden.

«Vi vil at bompengesamarbeidet skal bidra til å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel og gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030», heter det i byrådsplattformen til det sittende Oslo-byrådet, som består av Arbeiderpartiet, MDG og SV.

– Det finnes jo grenser

For å nå denne målsettingen ønsker byrådet at bompengesatsene i Oslo settes opp mer enn i dag, noe Myrli sier Arbeiderpartiet ikke vil gå med på.

– Vi vet altså at byrådet ønsker å sette opp bompengene for å redusere trafikken. Støtter Arbeiderpartiet dette?

– Nei, det vil jeg i grunn ikke si, for hvis staten bidrar med mer midler, ser jeg ingen særlig grunn til at det skal bli noen særlig høyere takster enn det er i dag. Det finnes jo grenser for hvor høy taksten skal være.

Ble «presset» til å sette ned bompengene

Halvparten av midlene må gå til kutt i bompenger.

Det var en forutsetning fra regjeringens side for å gi 5,6 milliarder kroner til Oslo-området i den såkalte bompengeavtalen. Byrådet og Viken fylkeskommune har valgt å ta mesteparten av kuttet for elbiler utenom rushtid, samt litt for elbiler i rushtid og lite forurensende tungtransport, og dermed fortsatt opprettholde høye bomtakster for forurensende biler.

Pengene gir også sårt tiltrengte midler til viktige samferdselsprosjekter i Oslo.

Likevel var ikke kravet fra staten populært innad i byrådspartiene, og særlig ikke i MDG, der bystyremedlemmer i april kalte statens krav «sølvpenger» og «maktmisbruk».

Dette grepet forsikrer Myrli om at Arbeiderpartiet ikke vil bruke overfor byrådet.

– Vi har jo politikk på at staten skal bidra med 70 prosent til de store kollektivprosjektene. Vi mener at Oslo og Viken selv må bestemme hvordan de skal bruke disse 66 prosentene, eller 70 som vi har programfestet. Vi vil i større grad gi lokal bestemmelse, sier han.

Sp vil ha lavest mulig bompengebelastning

Byrådet får anledning til å reforhandle bompengetakstene til neste år når hele byvekstavtalen Oslopakke 3 skal reforhandles, men kan altså ikke forvente støtte for høyere bompenger fra et eventuelt Ap i regjering.

Slik det ser ut nå, ligger det an til regjeringsskifte etter valget. De mest sannsynlige regjeringssammensetningene er en flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, eller en mindretallsregjering med den samme sammensetningen uten SV.

Også Aps mulige regjeringspartner Sp signaliserer at de ikke ønsker noen økning i takster.

– Vi ønsker å holde bompengebelastningen lavest mulig for bilistene, skriver Sps transportpolitiske talsperson Siv Mossleth i en SMS til Avisa Oslo.


Hun kjenner ikke til detaljene i hva Oslos byråd ønsker, men tror at på et endret trafikkmønster i Oslo-rushet framover med mer avtalt hjemmekontor og fleksibilitet, som kan minske pendlerpresset.

SV positive til byrådets ønske

Oslo SVs førstekandidat Kari Elisabeth Kaski er på sin side positiv til byrådets ønske.

– Hvis SV havner på regjeringssiden av en forhandling om Oslopakke 3, vil SV støtte opp under det Oslos byråd og rødgrønne politikere ønsker, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til Avisa Oslo.

Stortingspolitikeren sier at hennes parti har et tydelig ønske om å bruke bypakkene til kollektivsatsinger framfor bompengekutt. Dermed kan en større andel av dagens avtale tilfavne kollektivprosjekter, mens byrådet og Viken kan få større frihet til å øke bompengene.

– Vi har vært imot de bompengeavtalen regjeringen og Frp har framforhandlet og har ikke noe mål om å få Oslo til å redusere bompengene, sier Kaski.


Hareide vil ikke kommentere

Venstres Ola Elvestuen har tidligere framhevet fordelene ved å senke bompengetakstene for elbiler. Han mener dette er med på å framskynde utskiftningen av fossildrevne biler.

– Kan mer bompengebelastning på elbiler ha noen negative konsekvenser?

– Det kan det – hvis man ikke øker bomtakstene tilsvarende for fossile biler, svarer Kaski, som understreker at hennes parti ønsker å få ned trafikken i Oslo.

Kaski presiserer også at SV også ønsker å øke den statlige andelen i store kollektivprosjekter som Fornebubanen, ny T-banetunnel og Majorstua stasjon.

Avisa Oslo har også tatt kontakt med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Han vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere mulige krav fra byrådet.

«Jeg er glad for at partene i Oslo og Viken ønsker en tilleggsavtale med staten i henhold til bompengeavtalen som innebærer en reduksjon i bompenger. Regjeringen vil om kort tid behandle saken, og det er ikke naturlig for Samferdselsdepartementet å kommentere tilleggsavtalen før det. Når det gjelder fremtidige reforhandlinger om en større del av Oslopakke 3 skal gå til kollektiv må det være en del av en lokal diskusjon mellom partene før Samferdselsdepartementet tar stilling», lyder det skriftlige svaret fra Hareide.