– Bane NOR har ikke villet utrede en lokkløsning. Men kommunen har et selvstendig ansvar for at alternativene utredes. Oppgaven kan ikke overlates til tiltakshaveren, som jo ofte ikke har noen interesse av å se de bredere samfunnsmessige hensyn.

Det sier Jørgen Vangsnes, partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor med bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, i en uttalelse.

Ifølge Vangsnes vil klagen han og kollegaen Kaare Shetelig har utarbeidet på vegne av Vålerenga vel påvise saksbehandlingsfeil i den mye omtalte Brynsbakken-saken.

– Det har ført til at beboerne på Vålerenga og på Hylla ikke har fått den planprosessen de etter loven har krav på, mener Vangsnes.

Kritisk til saksbehandlingen

Den aktuelle saken dreier seg om Bane Nors ønske om å bygge ut to spor mellom Vålerenga og Kværnerdalen.

Ifølge jernbaneselskapet vil de to sporene gi et betydelig bedre togtilbud på Østlandet, men som en følge av planene rives det verneverdige nabolaget Hylla, som ligger mellom dagens spor i området.

Beboere i nærområdet frykter også permanent dårligere forbindelse mellom Vålerenga og Kværnerdalen og mer støy – konsekvenser Bane Nor selv avviser er tilfelle.

– Vi tenker at vi har gode muligheter til å nå fram med denne klagen fordi vi synes det er blitt gjort alvorlige saksbehandlingsfeil, sier Vålerenga vels leder Hege Stensrud Høsøien til Avisa Oslo.


Kritisk til manglende kunngjøring

– Hvilke konkrete feil mener du har blitt gjort?

– Det alvorligste er at det ble bedt om at alternative løsninger og lokk ble utredet svært tidlig i prosessen – men dette ble enten aldri fulgt opp eller også avvist på feilaktig grunnlag av Bane Nor uten at Plan- og bygningsetaten (PBE) gjorde en selvstendig vurdering av det, svarer Høsøien.

Vedtaket er ikke kunngjort ennå, og derfor har ikke klagefristen begynt å løpe. Vålerenga vels leder er sterkt kritiske til at prosessen ikke går raskere. Hege Stensrud Høsøien påpeker at over en måned har gått siden vedtaket i bystyret.

– Bane NOR presset på for at saken måtte hastebehandles. De ga politikerne kort tid til å områ seg. Nå har det likevel gått så lang tid at bystyret har hatt enda et møte i mellomtiden, og man kunne brukt den tiden til å se nærmere på saken, og kanskje kommet fram til enda bedre løsninger, sier Vålerenga Vels leder.

Forsvarer prosessen

Avisa Oslo har forelagt Vålerenga vels kritikk for Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Når vi nå står foran en kommende klagesaksbehandling, og spørsmålene det ønskes svar på mest sannsynlig vil være en del av klageanførslene (forhold som vil bli tatt opp i klagene), så mener vi det er mest ryddig av oss å ikke svare på disse forholdene før klagesaken er avgjort av Statsforvalteren, skriver PBEs fungerende direktør Harald Øvland i en e-post.

Bane Nor tar derimot prosessen i forsvar:

– Vår erfaring er at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er erfarne og profesjonelle. Vi har ikke oppdaget noen saksbehandlingsfeil i denne prosessen, heter det i en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Stine Strachan.

– Har vurdert 13 forskjellige måter

Kommunikasjonsrådgiveren skriver at Bane Nors oppdrag har vært å løse flaskehalsen i Brynsbakken – et område der frekvent kø skaper forsinkelser og begrenser antall passasjerer til og fra Oslo S.

– Dette problemet kan ikke løses på noen annen måte enn å utvide antall spor i Brynsbakken. Vi har vurdert 13 forskjellige måter å gjøre jobben på. Ingen av alternativene var uten ulemper. Flere innebar å rive enda flere hus, eller å lage en mur mellom Kværnerbyen og Vålerenga – uten en skikkelig gang- og sykkelvei. Derfor ble Plan- og bygningsetaten og Bane NOR enige om å gå videre med ett alternativ i planprosessen; det som totalt sett viste seg å være best for området og jernbanen, skriver Stine Strachan.

– Å bygge lokk over dagens spor ville stoppet togtrafikken til Gardermoen, Lillehammer og Gjøvik i minst ett år. Lokk over hele anlegget ville ført til en stor mur mellom Vålerenga og Kværnerbyen. Gangveien mellom bydelene, under togsporene, ville blitt en lang tunnel, heter det også i mailen.

– Har gjort det vanskelig for politikerne

Da Vålerenga Vels leder Hege Høsøien snakket med Avisa Oslo, viste hun til at bystyreflertallet, som stemte for å gi grønt lys til Bane Nor-prosjektet, også ga uttrykk for at det var et stort tidspress i saken og at utredningen burde vært bedre.

– Jeg tenker at Bane NOR og PBE har gjort det vanskelig for politikerne. Her fikk de veldig kort tid til en kompleks sak og de ble ikke presentert for noen alternative løsninger som kunne la dem velge mellom eller realisere både økt jernbanekapasitet og gode løsninger for lokalmiljøet, mener Høsøien.

Hun er spent på hvordan bystyret og byrådet skal følge opp ekstrakravet om mulighetsstudien. Bystyrets vedtak fra forrige måned innebærer en rekke ekstrakrav til Bane NOR, deriblant:

  • Byrådet bes gå i dialog med Jernbanedirektoratet med sikte på å få Bane NOR til å gjennomføre en mulighetsstudie av et avgrenset lokk over de to nordlige sporene (hovedbanen) i planområdet i fremtiden.

– Jobbet grundig

Også Bane Nor kommenterer vedtaket i sitt svar:

– Det er ikke lett å fatte politiske vedtak når det er så opplagte interessekonflikter som her: reelle ulemper for innbyggerne på Vålerenga opp mot det å gi flere tusen mennesker mulighet til å ta tog inn til Oslo.

– Vår oppfatning er at Oslo kommunes politikere har jobbet grundig før de vedtok reguleringsplanen, for å være sikre på at de tok riktig avgjørelse. I perioden før vedtaket stilte de mange, detaljerte spørsmål og var med på befaring. Politikerne hadde en hel dags høring for å skaffe seg god kunnskap om prosjektet og problemstillingene rundt utbygging av jernbanen i Brynsbakken, skriver kommunikasjonsrådgiver Stine Strachan.

I svaret heter det også at Bane Nor gjorde endringer underveis i planprosessen, som å legge deler av sporet under lokk, legge inn et grøntområde, at fire hus skal bli satt opp igjen ubebodd.

Ifølge jernbaneselskapet blir forbindelsen bedre mellom Vålerenga og Kværnerdalen, og Strachan skriver at endringer medfører kortere skolevei mellom Vålerenga og Kværnerdalen enn opprinnelig planlagt.