– Jeg vil i dette brevet varsle om at Ruters finansielle status er kritisk, og be om en snarlig avklaring om tildeling av videre kompensasjon av inntektstapet i kollektivtransporten.

Det skrev miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i et brev datert 19. april til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Så langt har staten dekket opp for de tapte inntektene i kollektivtransporten, men Berg frykter nå at regjeringen vil lukke pengesekken. I brevet til Hareide skriver byråd Berg at Ruters finansielle situasjon, viser at utviklingen i selskapets egenkapital vil medføre handleplikt for styret innen kort tid.

Handleplikt er definert av aksjeloven, og sier at dersom egenkapitalen i et selskap er lavere enn forsvarlig, må styret behandle saken og legge fram et forslag til tiltak for å rette opp i situasjonen. Dersom styret ikke lykkes med dette, må selskapet oppløses.

Ruter har tidligere varslet redusert rutetilbud, som en konsekvens av de bortfalte inntektene.

Tapte nær halv milliard i første kvartal

Lan Marie Berg skriver i brevet at den statlige kompensasjonen traff godt i 2020, da Oslo fikk tildelt 1,14 milliarder kroner øremerket kollektivtransporten, samtidig som Ruter i Oslo tapte 1,11 milliarder kroner.

Altså dekket staten opp for noe mer enn det Ruter tapte i løpet av året. For 2021 har imidlertid Oslo kommune satt av 800 millioner kroner til å dekke opp for videre tapte inntekter. Men, som Berg understreker i brevet, kommunen er avhengig av at staten dekker opp for dette beløpet.

I de tre første månedene av 2021, viser tallene at Ruter allerede har et inntektstap på 421,4 millioner kroner, og byråden viser til prognoser som sier at inntektstapet vil ligge på 873,7 millioner i løpet av årets første halvår.

– I 2021 har staten så langt bevilget Oslo kommune 417,2 mill. i kompensasjon for mindreinntekter i kollektivtransporten, og dette tilsvarer kun inntektstapet for første kvartal 2021. Kollektivtrafikken og Ruter har behov for fortløpende å få kompensert inntektstapet, skriver Berg, og ber om en snarlig avklaring om tildeling av videre kompensasjon.

Ingen konkrete løfter under møte

Berg hadde den 26. mars et møte med samferdselsdepartementets statssekretærer John-Ragnar Aarset og Ingelin Noresjø.

Avisa Oslo har tidligere tatt kontakt med både byråden og minister Hareide angående hva som kom ut av møtet, der begge parter beskriver i positive ordelag. Berg understreket imidlertid følgende i et svar datert 21. april:

– Vi fikk ikke noen konkrete løfter om at staten stiller opp med penger. Samferdselsdepartementet gjentok det samme som statsministeren svarte i Stortinget, at regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet når de legger fram revidert nasjonalbudsjett i mai.

Hareide svarte på sin side Avisa Oslo ved å vise til at staten har kompensert fylkeskommunene fullt ut for de tapene kollektivselskapene har hatt som følge av svikt i billettinntektene i pandemien.

– Gjennom statlige ekstrautbetalinger til fylkeskommunal kollektivtransport på 3,9 mrd. kr i 2020, oppnådde vi i samarbeid med fylkeskommunene å opprettholde kollektivtransporttilbudet tilnærmet normalt i den krevende situasjonen vi var, og vi unngikk større rutekutt. Vi har fortsatt denne linjen i 2021 og har så langt utbetalt 1,2 mrd. kr. En svært stor del av dette har gått til nettopp Ruter, het det i e-posten fra ministeren.

Store summer

Brevet fra Berg kommer etter at kollektivselskapet meldte om stort inntektstap, som følge av færre reisende og lavere antall billettkjøp i koronapandemien. Dette kan igjen føre til et redusert rutetilbud.

Ruter forbereder seg på en ny hverdag etter koronapandemien. I et saksfremlegg i Viken kommune sto det at «Ruter planlegger en første nedjustering av tilbudet i august 2021 på mellom 5–10 prosent», men Berg sa til VG at nedjusteringen ville bli mindre enn det.

– Hvem bør løse situasjonen?

– Fylkeskommunene har ansvar for den lokale kollektivtransporten i eget fylke, men staten har bidratt betydelig økonomisk. Regjeringen har tidligere uttalt at kommunesektoren vil bli kompensert for tapene i forbindelse med pandemien, svarte Knut Arild Hareide.

Opposisjonen i Oslo har vist til økende administrative utgifter hos Ruter.

Høyres Nicolai Øyen Langfeldt mente at selskapet burde se på disse utgiftene når det skulle kuttes, noe også FNBs Bjørn Revil etterlyste.

– For å håndtere kostnadene knyttet til pandemien er det helt andre summer enn administrasjonsutgifter det er snakk om; bare i 2020 hadde Ruter et inntektstap på 2,2 milliarder kroner. Dette er mer enn hva Oslo kommune eller Ruter selv kan kompensere, og det er derfor avgjørende at vi får på plass en forlenget statlig kompensasjonsordning, svarte imidlertid byråd Lan Marie Berg Avisa Oslo i forrige måned.

Avisa Oslo har kontaktet staben til både Berg og Hareide i forbindelse med denne saken, men har foreløpig ikke fått svar.