– Politikerne på Stortinget bør se på om det kan gjøres lovendringer som kan gi PST bedre rammer til å gripe inn. De bør gå sammen med påtalemyndigheten og se etter grep som kan stanse mulige gjerningspersoner før de handler.

Det sier styreleder Yasir Ahmed for organisasjonen Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) til Avisa Oslo.

Han har tidligere vært styremedlem og informasjonsansvarlig for Islamsk Råd. I den rollen diskuterte han med politikere og Politidirektoratet i etterkant av den høyreekstreme Philip Manshaus sitt terrorangrep på en Al-Noor-moskeen i Bærum i 2019.

– Etter Bærum-angrepet hadde vi samtaler og brainstorming med Politidirektoratet og PST om hvordan vi kan hindre at noe slikt skjer igjen. En av tingene vi diskuterte er om ikke PST kan få utvidet mulighet til å gripe inn tidligere, sier Ahmed.

I tilfeller der PST har mistanke om mulig terrorfare, mener LIN-styreleder Ahmed at politikerne bør vurdere om PST kan få utvidede muligheter til å hindre vedkommende i å oppbevare og anskaffe våpen.

– Noe konkret bør gjøres

Ahmed mener også at politikerne eksempelvis bør se på PSTs adgang til å gripe inn etter ytringer som åpenbart er truende.

Ytringsfriheten skal være gjeldende, men noe konkret bør gjøres for å stoppe ensomme ulver. Hvis ikke, havner vi alltid på bakbeina. Et liv tapt er et liv for mye, sier Yasir Ahmed.

– Kan det være noen farer tilknyttet å gi PST utvidede rammer?

– Faren kan være at feil person blir pågrepet eller oppsøkt eksempelvis på arbeidsplassen. Det kan få uheldige følger for vedkommende, men jeg har tro på at PST klarer å ta gode avgjørelser i slike tilfeller. Det hender at det gjøres feil, men risikoen for å ikke gripe inn er enda større, mener Ahmed.

Ahmed sier at LIN gjerne stiller seg til disposisjon i en prosess der slike grep vurderes.

LIN jobber blant annet med kunnskapsheving av førstegenerasjonsinnvandrere ved å avholde seminarer om temaer som omhandler Pride, dette gjennom et samarbeid med Skeiv Verden.

Kjente til Matapour fra før

Politiet undersøker om flere personer sto bak lørdagens terrorangrep. De har ikke holdepunkter for dette per søndag ettermiddag, ifølge Oslo politidistrikt.

Ahmed understreker at utspillet hans ikke er en kritikk mot politikerne eller PST. Han mener at politiet gjør en god jobb, men presiserer samtidig en parallell mellom Manshaus og den terrorsiktede Zaniar Matapour (42):

Begge var kjent for PST fra før av.

Fungerende PST-sjef Roger Berg har sagt at de tidligere har hatt en samtale med Matapour. De vurderte imidlertid at det ikke var fare for at Zaniar Matapour skulle utføre handlinger som lørdagens.

– Sånn sett kan man si i ettertid at vi kanskje vurderte feil, sa Berg til VG på lørdag.

Høringsforslag om masselagring

I forbindelse med utspillet fra Yasir Ahmed i LIN har Avisa Oslo tatt kontakt med PST. Seniorrådgiver Martin Bernsen svarer følgende:

– PST har en fortløpende dialog med Justis- og beredskapsdepartementet for å tilpasse regelverket til trusselbildet og den teknologiske utviklingen.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke besvart Avisa Oslos henvendelse. Departementet sendte i oktober forslag til endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften ut på høring.

«Det foreslås i tillegg en ny bestemmelse i politiregisterloven som åpner for at PST kan lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål, selv om den enkelte opplysning isolert sett ikke er nødvendig for dette formålet», heter det i høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet presiserer at «åpent tilgjengelig situasjon» inkluderer «nettavisartikler, åpne offentligeregistre, åpne diskusjoner i sosiale medier, kommentarfelt, blogger» og lignende. Begrepet dekker eksempelvis ikke private samtaler fra chattetjenester og e-poster.

«Forslaget vil bidra til at PST kan avdekke ukjente trusselaktører, kartlegge utviklingen i trusselbildet og oppdage nye fenomener som kan medføre nye trusler», stadfestes det også.

Spent på regjeringens oppfølging

I fjor sommer la også den daværende borgerlige regjeringen ut et lovforslag, som vil gjøre det er straffbart å samarbeide med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet

Høringsfristen har passert, men forslagene er fortsatt under behandling.

– Høyre har gjennom åtte år i regjering aktivt jobbet for å motvirke og avdekke radikalisering. Vi sendte flere forslag på høring, og vi er spente på den nye regjeringens oppfølging av disse, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til Avisa Oslo.

Om den aktuelle hendelsen lørdag, sier Stensland at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål, som PST og politiet skal se nærmere på nå, men som det er for tidlig å konkludere om. Selv har han kontaktet nåværende justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Høyre vil selvsagt bidra konstruktivt for å sikre at regjeringen, politiet og andre involverte får de verktøyene de trenger til å håndtere situasjonen, understreker Stensland.