Enn så lenge vet de ikke nøyaktig hvor kuttene vil ramme, men fra tillitsvalgte og ansatte er beskjeden til Oslo kommune klokkeklar:

– Uansett hvor kuttene tas, vil det ha konsekvenser for de mest utsatte, sier Jonas Chabchoub.

Han er miljøterapeut og tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Uteseksjonen. Tirsdag i forrige uke fikk de beskjed om at de skal kutte tre stillinger, som en del av en større kuttrunde i Velferdsetaten i Oslo kommune.

I tillegg skal musikktilbudet, som har vært tilskuddsfinansiert og huser én og en halv stilling, avvikles fra nyåret.

– Det betyr at kuttene i realiteten oppleves som fire og en halv stilling, ikke tre, sier Chabchoub.

Engasjement og mestring

Synnøve Ovrid jobber i dag som musikkterapeut i Uteseksjonen og uttaler seg i samråd med Creo, tidligere Musikernes fellesorganisasjon (MFO).

Ovrid frykter at avviklingen av tilbudet vil ha store konsekvenser for brukerne.

– Det vil ramme hardt for enkelte, som har dette som sitt eneste tilbudet i løpet av uka. Der hjelpeapparatet på andre måter ikke har fungert eller vært aktuelt for dem, er dette et tilbud som har gitt dem noe å gå til. De engasjerer seg, opplever mestring og det gir positive ringvirkninger. Kanskje fører det til at de søker seg til skole, eller kommer i kontakt med Nav. Det er en viktig inngangsport og mestringsarena, sier Ovrid.

Uteseksjonen har om lag 50 ansatte, der 30 av dem jobber oppsøkende med rus- og kriminalitetsutsatte miljøer i sentrum. Særlig er innsatsen rettet mot unge.

– I vår tjeneste oppleves kuttene som store, sier Chabchoub.

– Vi vet fortsatt ikke hvor kuttene skal tas, men uavhengig av det vil det påvirke hva vi kan tilby brukerne. Dersom det går på den oppsøkende virksomheten, vil det påvirke åpningstider, hvor mye vi er ute og hvor mange vi får kontakt med, fortsetter han.

I kontakt med 31 mindreårige

Uteseksjonens egne tall viser at de bare i november kom i kontakt med til sammen 31 ulike mindreårige personer i de tunge rusmiljøene i Brugata, Storgata og på Vaterland.

– Dette er mindreårige som kanskje ikke fanges opp av andre. Den oppsøkende metoden vi har, handler om å være til stede i miljøene der brukerne oppholder seg, for å bygge relasjoner. Her treffer vi dem som ikke henvender seg til andre hjelpeinstanser. Det er en viktig oppgave som ikke gjøres av noen andre, sier Cathrine Sundal Jacobsen, også hun oppsøkende miljøterapeut og plasstillitsvalgt for Fagforbundet.

I tillegg til den oppsøkende virksomheten, har Uteseksjonen ansatt en rekke personer i oppfølgingstjenesten. Blant dem er psykolog Leif Bond. Han jobber i psykologtjenesten, blant annet med hasjavvenning.

– Vi driver et komplekst tjenestetilbud til en utsatt gruppe, som det øvrige hjelpeapparatet ikke når og med utgangspunkt i oppsøkende virksomhet, forklarer han.

Les også

– Det er min bønn for denne vinteren. At noe gjøres for de svakeste i Storgata

Frykter sårbar tjeneste

I dag er de tre psykologer og en fagkonsulent i Uteseksjonen. Dersom kuttene rammer her, vil det merkes godt, advarer Bond.

– Det ville gjort tjenesten mye mer sårbar. Dette er noe som er bygget opp over flere år. Det er den psykologtjenesten i kommunen med spisskompetanse på utsatt ungdom og rus, og som er direkte tilgjengelig for ungdom, sier han.

For å lykkes med sitt arbeid, er de avhengige av å være fleksible.

– Det er mange som går til meg som også har rettigheter i spesialisthelsetjenesten, men som ikke klarer å følge opp rammene som settes der. Her er det ingen som står på banker på døra. Vi må hanke dem inn, og her mister de ikke tilbudet selv om de ikke møter opp til tre samtaler. Da må vi være fleksible, sier Bond.

At musikktilbudet avvikles på kun tre ukers varsel, omtaler han som uforsvarlig.

– Dette er veldig sårbare unge, som mister kanskje sitt eneste tilbud på meget kort varsel, sier Bond.

De ansatte i Uteseksjonen omtaler det som paradoksalt at de nå opplever kutt, til tross for at byrådet i 2018 vedtok sin strategiske plan for rusfeltet. Her understrekes blant annet forebyggende arbeid og tidlig innsats.

– Å vedta en plan for deretter å kutte i en tjeneste som jobber forebyggende, er motstridende, sier Jonas Chabchoub.

Opplæring i bydelene

Uteseksjonen har i dag ansatt egne erfaringskonsulenter og likepersoner, altså mennesker som selv har bakgrunn fra rus- og kriminalitetsutsatte miljøer.

– Et kutt vil kanskje føre til at disse ikke får like god oppfølgning og veiledning. Det vil gå utover kvaliteten i tjenesten, sier Cathrine Sundal Jacobsen.

De driver også med opplæring av ruskonsulentene ute i bydelene, noe de også frykter vil lide under kuttrunden.

– Dersom man skal satse på bydelene, er det veldig dumt å kutte hos dem som skal ivareta at tjenestene som gis i bydelene, er faglig gode, sier Leif Bond.

Velferdsetaten er foreløpig tilbakeholdne med å kommentere kuttene, eller hvilke stillinger som står i fare.

– Velferdsetaten har ikke endelig vedtak for saldering av budsjett for 2022, men jobber for å finne en samlet løsning, skriver Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad, pressekontakt i etaten, i en tekstmelding til Avisa Oslo.

På utdypende spørsmål svarer hun at de ikke kan gi ytterligere kommentarer, da det ennå ikke foreligger et endelig vedtak.