– Bystyret er i ferd med å gjøre et vedtak Bane Nor allerede har varslet at de ikke vil føle noen forpliktelse til å følge opp.

Det frykter Vålerenga Vels leder Hege Stensrud Høsøien.

Vel-lederen uttaler seg om Brynsbakken-saken, der Abdullah Alsabeehg (Ap), Sabina Syed (MDG), Ola Wolff Elvevold (SV), Sofia Rana (Rødt) og Haakon Riekeles (Venstre) har gått sammen om å formulere nye krav til Bane Nor.

Bystyret ga i fjor jernbaneselskapet grønt lys til å utvide jernbanestrekket mellom Vålerenga og Kværnerdalen med to spor. Etter avgjørelsen ble imidlertid prosjektet forsinket med fem år. Nå ligger det an til at et flertall i bystyret vil kreve at Bane Nor:

 • Ser på flere lokkløsninger enn dem som ble vurdert i forkant av bystyrets vedtak i mars 2021.
 • At det skal utredes støydempende tiltak i reguleringsområdet, og at byrådet særlig anmoder om nye støyutredninger i området mellom Brynsbakken og Oslo Sentralstasjon.
 • At Bane Nor skal se på hvilke løsninger som bedre kan ivareta de verneverdige byggene på Hylla.

Brynsbakken-saken

 • Bane Nor vil bygge to nye spor i Brynsbakken, et eksisterende sporområde som ligger mellom Vålerenga og Kværnerbyen.
 • De to nye sporene skal løse det Bane Nor kaller en flaskehals og vil gi flere togavganger i Oslo- og østlandsområdet.
 • Samtidig blir det verneverdige nabolaget Hylla revet.
 • Naboer og aksjonister frykter støy og andre negative konsekvenser av utbyggingen.
 • De er misfornøyde med at Bane Nor ikke har utredet flere forskjellige alternative løsninger, deriblant ulike lokkløsninger, som de mener vil skjerme omgivelsene bedre og redde verneverdige hus.
 • Bane Nor avviser på sin side at det vil bli mer støy. De har også advart mot en høy barriere mellom Vålerenga og Kværnerbyen.
 • Bystyret vedtok imidlertid Bane Nors forslag til reguleringsplan i mars 2021. Flere av politikerne viste den gang til prosjektets betydning for togtilbudet og at Bane Nor sa det hastet med å få på plass et vedtak.
 • Etter planen skulle de to nye jernbanesporene stå klare i 2025.
 • I november ble det kjent at prosjektets byggestart ble forsinket i minst fem år.
 • Nå har Oslos bystyre vedtatt byggestans. De vurderer også flere tilleggskrav til Bane Nor.

– Kan ikke se at kommunen har rettslig grunnlag

Bakgrunnen for de nye kravene, er at forslagsstillerne mener at bystyret ville ha krevd en grundigere utredning fra Bane Nor dersom de hadde kjent til forsinkelsen på fem år. Men det er ikke sikkert de får viljen sin – selv med et bystyreflertall i ryggen.

Det kommer fram i en kommentar gitt fra Bane Nors prosjektdirektør Bettina Sandvin i forbindelse med forslaget:

«Bane Nor forholder seg til plan- og bygningslovgivningens krav til planprosess og gjennomføring av tiltak, og vi kan ikke se at kommunen har rettslig grunnlag for å pålegge Bane Nor å utarbeide nye planforslag eller endringer».


Avisa Oslo har spurt Sandvin om Bane Nor ikke vil anse et eventuelt flertall i bystyret for den aktuelle saken som juridisk bindende.

Sandvin svarer at politikerne i praksis ønsker en ny planprosess i en sak de allerede har vedtatt. Dette gir ikke plan- og bygningsloven bystyret anledning til, ifølge Bane Nors prosjektdirektør.

– Et eventuelt vedtak om at Bane Nor skal fremme et nytt planforslag har ingen rettsvirkninger og kan derfor ikke pålegges, svarer Sandvin om bakgrunnen for kommentaren hun ga.

Bettina Sandvin understreker samtidig at statsforvalterens behandling av en pågående klagesak knyttet til Brynsbakken-prosjektet.

– Hvis klagene blir tatt til følge, må vi se hva Statsforvalteren faktisk skriver før vi kan si noe om veien videre. Dersom klagene ikke blir tatt til følge er reguleringsplanen stadfestet og rettslig bindende også for Oslo kommune.

– Lite løsningsorienterte

Da Avisa Oslo kontakter byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) om Høsøiens bekymring, sier byråden at hun forstår den godt.

– Jeg må si at jeg dessverre opplever Bane Nor som lite løsningsorienterte i denne saken, uttaler Marcussen, som sier seg lite imponert over Bane Nors redegjørelse i byutviklingsutvalget tidligere denne måneden.

Tidligere denne måneden sa prosjektdirektør Sandvin at det kommer til å bli gjort en verifisering, altså en gjennomgang, av reguleringsarbeidet Bane Nor har gjort i denne saken. Bane Nor antar at dette arbeidet blir gjort av en ekstern, innleid aktør.

– Jeg vil gjerne her være helt tydelig på at jeg mener det ikke er godt nok, og at jeg forventer at Bane Nor også gjennomfører en form for mulighetsstudie av nye lokkløsninger, som også kan bedre støyforhold lokalt. Dette ba bystyret om da de vedtok plansaken for Brynsbakken, og jeg har formidlet til samferdselsministeren ved to anledninger at jeg forventer at dette nå følges opp fra statlige myndigheter, sier byråd Marcussen til Avisa Oslo.

Marcussen vil ikke spekulere hva Bane Nor oppfatter som juridisk bindende, men reagerer på at Bane Nor ikke er mer imøtekommende når det er blitt mer tid til å utrede et prosjekt som ble vedtatt under tidspress.

– Vi forventer at Bane Nor nå følger opp på kommunens ønske om en reell utredning som undersøker muligheter for å forbedre den plansaken som allerede er vedtatt. Kommunen har ikke selv kompetanse til å utrede jernbaneprosjekter, så vi er helt avhengige av Bane Nor og eksterne kompetansemiljøer her. Bane Nor har utsatt gjennomføring av Brynsbakken-prosjektet med flere år, og det er således tid til å gjennomføre en slik studie nå, i tråd med bystyrets vedtak

– Stemmer ikke

I svaret fra Bettina Sandvin, avviser Bane Nor-prosjektdirektøren noe hastevedtak.

– Det stemmer ikke. Planleggingen av den vedtatte løsningen uten lokk har pågått i fem år, sammen med kommunen. Politikerne har vært informert om prosessen gjennom alle år, lyder svaret fra Sandvin.

Slik Sandvin ser det, handler denne saken egentlig om et bedre, bærekraftig togtilbud for reisende i Stor-Oslo og på Østlandet. Bane Nor beregner konkret at 5.000 flere passasjerer vil kunne reise hver time fra og gjennom Oslo S om Brynsbakken-prosjektet ferdigstilles.

Hun skriver også at Bane Nor har vurdert 13 ulike konsepter i Brynsbakken, deriblant løsninger som innebar et lokk over jernbanen. Lokkløsningen ble vraket fordi den, ifølge Bane Nor, ville hatt store, negative konsekvenser for togtrafikken.

Dette i og med at alle avganger mellom Oslo og stoppesteder som Gardermoen og Trondheim vil måtte stenge i flere måneder. Det samme gjelder Kongsvinger og Trondheim, ifølge Sandvin.

– Vi har full forståelse for at denne utbyggingen oppleves vanskelig for både kommunen og beboere. Den valgte løsningen har færrest negative konsekvenser for samfunnet og gir mest nytte for pengene, men det betyr ikke at dette er uproblematisk. For folk som må flytte fra husene sine, har utbyggingen naturligvis store konsekvenser, skriver Sandvin i svaret til Avisa Oslo.

– Ugrei holdning

Varaordfører Abdullah Alsabeehg, en av forslagsstillerne, er på sin side forundret over måten Bane Nor har håndtert saken på.

Han medgir at kommunen ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor Bane Nor, men mener de burde vise Oslos lokaldemokrati større respekt.

– Jeg synes det er en veldig ugrei holdning fra en statlig etat. De sier selv at de venter på et brev med en ny bestilling fra departementet og vi i Oslos bystyre ønsker å vedta noen klare føringer, som sier noe om hvordan vi vil ha det, fortsetter Alsabeehg.


– Dere har gitt Bane Nor grønt lys for prosjektet og de mener de har gjort de nødvendige utredningene. Har du noen forståelse dersom Bane Nor opplever at bystyret gjør denne saken vanskelig for dem?

– Vi ga dem grønt lys, men var også tydelig på at vi har klare ønsker og merknader angående støy, lokkløsninger og at vi åpner opp for at de skulle se på andre løsninger enn den foreslåtte, svarer Alsabeehg.

– Hva gjør dere hvis Bane Nor ikke ønsker å følge opp vedtaket dere eventuelt fatter i bystyret?

– Da må vi samles og ta nye vurderinger, sier Abdullah Alsabeehg, som presiserer at Oslos bystyre også venter på en avgjørelse i klagesaken mot Brynsbakken-vedtaket.