– Jeg ser frem til å bli en del av det nye laget i Avisa Oslo. Det er mye som fore­går in­nen­for krim­fel­tet i ho­ved­sta­den som folk ikke er klar over, og det vil den­ne avi­sa gjø­re noe med. Det gle­der jeg meg til å bi­dra til, sier Anne So­fie Men­gaa­en Ås­gard, som er født og opp­vokst i Oslo.

Hun har job­bet som jour­na­list i Var­den og TV 2 hvor hun sist­nevn­te også har vært ny­hets­an­ker.

Fra TV 2 har hun er­fa­ring med å dekke både na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le hen­del­ser. Hun har også i en kor­te­re pe­ri­ode job­bet som jour­na­list i pro­sjek­tet «Svin­del­je­ger­ne» i Mons­ter for TV3.

Anne So­fie er ut­dan­net jour­na­list ved Høg­sko­len i Oslo (nå Oslo Met) og University of Cen­tral Lan­ca­shire. Hun er i ferd med å ta siste av­de­ling jus ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Jus­stu­di­e­ne er tatt på nor­mert tid ved si­den av job­ben i TV 2.

– Jeg for­la­ter TV 2 et­ter åtte fan­tas­tis­ke år. Som jour­na­list har jeg vokst opp i ka­na­len, men når det duk­ket opp en mu­lig­het til å få bli med på den spen­nen­de jour­na­lis­tis­ke sat­sin­gen i AO, måt­te jeg hive meg på, sier Men­gaa­en Ås­gard om hvor­for hun byt­ter beite.

Ny­hets­re­dak­tør Han­ne Taa­lesen i Avisa Oslo er svært for­nøyd med å sik­re seg en ny, vik­tig brik­ke for re­dak­sjon­en.

– Med Anne So­fie på laget får vi en er­fa­ren re­por­ter med stor ka­pa­si­tet med på laget i Avisa Oslo. Jeg er utro­lig glad for at hun vil ren­dyr­ke krim­jour­na­lis­ten i seg og bli med på den­ne sat­sin­gen. Jeg kjen­ner Anne So­fie godt fra ti­den i TV 2 og vet at vi får en kunn­skaps­rik og de­di­kert jour­na­list til Avisa Oslo. Hun skal jobbe de­di­kert med krim, og vil få god nyt­te av jus-ut­dan­nel­sen hun har tatt ved si­den av jobb de siste åre­ne, sier Taa­lesen.

Re­krut­te­rin­gen til Avisa Oslo er nå nes­ten i mål, men det gjen­står fort­satt et par an­set­tel­ser før hele laget på 35 jour­na­lis­ter er på plass i Torg­ga­ta 15 i Oslo.