– Det er selvfølgelig trist at man mister den fine gruppa man jobber med og arbeidsplassen, men vi ansatte er sikra jobb videre. En framtid. Det er ikke beboerne våre, sier Halaw Eliassi, tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen.

– Nei, sier en samstemt gjeng ved siden av henne: Henrik Hays og Ida Hansen som begge er tillitsvalgt i Fagforbundet, samt verneombud Trine Tørseth.

Vi står i Kristparken i Oslo sentrum og kan så vidt skimte arbeidsplassen deres i toppen av en grønn gressbakke. Fredensborg hus tilbyr blant annet akuttplasser og langtidsleiligheter for personer i aktiv rus, men snart er det slutt.

Torsdag kommer bystyret til å vedta at Fredensborg hus legges ned.

**Les svaret fra Rina Mariann Hansen lenger nede i saken.**

(Saken fortsetter under bildet)


Legges ned i juletider

De fire ansatte er bekymret. De har 90 dager på seg før de må pakke sakene, men er usikre på om de klarer å finne gode alternativer til beboerne innen den tid.

– Hvorfor legger de ned institusjonen nå? Rett før jul og vinteren. Vi vet at behovet for akuttplasser er der, sier Eliassi.

Fredensborg hus er ikke den eneste institusjonen som kommer til å bli lagt ned. 52 plasser forsvinner de to neste årene. Deretter kommer flere institusjonsplasser til å bli lagt ned fram til 2030. Dette er en del av kommunens russtrategi. Kommunen kutter også 20 plasser fra ideelle organisasjoner.

De ansatte mener skjebnen til Fredensborg er «uunngåelig», ettersom bygget «holder på å falle sammen». De er enige i at lokalene ikke kan brukes på sikt, men mener at avgjørelsen om å avvikle tilbudet/alle plassene er tatt på «feil grunnlag».

Fredensborg hus

Fredensborg hus tilbyr akutt-, utrednings- og videreformidlingsopphold for personer i aktiv rus.

I dag har de 32 plasser.

De har 33 ansatte.

Mange lever harde liv

Planen til kommunen er å flytte beboerne i egne boliger og gi de tilbud i bydelen de bor i. De ansatte tror flere kommer til å slite.

– Alle ønsker å få brukerne videre til egne boliger, men tilbudene finnes ikke. Per i dag er det ikke nok tilbud til beboerne, hevder Eliassi.

Hun og kollegaene påpeker også et annet problem: Selv om flere brukere får bolig, sliter de med å beholde den.

– Mange har aldri lært å bo på vanlig måte etter å ha levd et hardt liv. Derfor kan vi plassere dem i leilighet etter leilighet, men de vil miste den, for de vet ikke hvordan de skal leve på den måten. De har aldri gjort det før. Vi som ikke er i en slik vanskelig livssituasjon, tar denne kunnskapen for gitt, sier verneombud Trine Tørseth.

– Mange føler seg også ensomme og sier: Det er ikke ettervern. Det er ingen som følger meg opp som dere, sier tillitsvalgt Halaw Eliassi, før hun legger til:

– Jeg har hatt beboere som har gjort hærverk slik at de mister boligen og kan komme tilbake til oss.

Misvisende tall

Jobben til Eliassi og de andre ansatte ved Fredensborg er å hjelpe brukeren videre: Trenger brukeren en bolig med oppfølging? Kan brukeren bo alene? Eller ønsker de behandling?

– Vi er enige i at flere institusjoner er for store. Vi ønsker heller ikke å fortsette i disse lokalene, men behovet for plassene er der. Behovet for kartleggingen og utredningen er der, sier Eliassi.

De ansatte reagerte ikke da de fikk vite at Fredensborg skulle legges ned. De reagerte da de fikk vite hvorfor: Blant annet fordi de hadde mange HMS-avvik.

– Det er misvisende, sier de.

En ansatt ble truet på livet med kniv i 2020, men de ansatte sier hendelsen er tatt alvorlig og at saken nå er lukket.

– Det har vært viktig å melde avvik, nettopp for å få flere ressurser. Så det er uheldig hvis andre institusjoner får signaler om at man kan bli lagt ned hvis man melder avvik. Det kan føre til underrapportering, sier tillitsvalgt Ida Hansen mens de andre sier ja i kor.

Et annet argument for å legge ned Fredensborg hus var beleggsprosenten: At byrådet mente at flere av rommene/leilighetene sto tomme.

– Det er misvisende, sier de ansatte.

– Vi har lagt ned plasser for å styrke HMS. I tillegg har det vært pandemi, noe som har gjort at vi har brukt to av rommene til koronaberedskap. Det har gitt utslag på beleggsprosenten. Vi kan ikke vite at de har operert med feil tall/beleggsprosent, selv om byråden bruker feil tall i AO-artikkelen, hevder Henrik Hays og viser til utregninger.

– Vi har ikke fått innsyn i prosessen. Vi fikk vite om planene om avvikling kun 1 uke før vedtaket skulle fattes – det er dette vi reagerer sterkest på.

Fakta

Slik regner de tillitsvalgte beleggstallene. Skrevet av de tillitsvalgte og verneombudet:

Reelt belegg (brukte plasser til enhver tid) for 2019 var 94,1 %, for 2020 var belegget 94,7 % og for 2021 79,6 % til og med august. Det er tallene fra 2021 som byrådet har lagt i sin begrunnelse av stadig synkende etterspørsel, hevder de.

Fra 17.3.2020 ble vi pålagt å holde av en leilighet til koronaberedskap. Fra 10.12.2020 økte vi denne beredskapen til to karanteneleiligheter, og reduserte igjen til en leilighet fra 13.6.2021. 6 plasser ble fjernet av HMS hensyn juli 2020. I realiteten betyr dette at når beleggsprosenten er regnet ut i fra 32 tilgjengelige plasser, og ikke 24/26

Lover at alle skal få et tilbud

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester er forelagt kritikken. Hun sier at etterspørselen etter plassene på blant annet Fredensborg hus har vært nedadgående i flere år. Dette er basert på tall fra Velferdsetaten.

– Antall søknader er redusert med rundt 30 prosent siden 2016. Per første kvartal 2021 var belegget ved de kommunale rusinstitusjonene 73,9 prosent, sier hun.

Faktaboks

I april 2021 vedtok bystyret Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2021–2030. I saken redegjøres det for omstillingene fremover, med hensyn til måltall og tjenestekategorier. For perioden 2022-2023 inneholder vedtaket en avvikling av 52 plasser. 20 av plassene er ideelle. Fredensborg hus har de 32 plassene som skal avvikles i kommunens egen drift.

Byrådet legger opp til en moderat reduksjon over tid. I 2030 vil Oslo kommune disponere 475 rusinstitusjonsplasser.

Hansen understreker at det er flere grunner til at Fredensborg hus er valgt når byrådet skal konkretisere hvilke 52 plasser som skal legges ned. De er blant annet valgt fordi bygget er stort, uoversiktlig og lite funksjonelt med dårlig bygningsmasse. Fredensborg hus har i tillegg et svært stort vedlikeholdsetterslep, beregnet til rundt 180 millioner kroner.

Hansen sier andre ansatte ikke må være redd for å melde avvik.

– HMS-avvik er i denne sammenhengen ikke grunn nok alene til å legge ned plasser, sier hun.

I Oslo mottar 4000 innbyggere hjelp på grunn av rusproblemer. Hansen lover at alle vil få et tilbud.

– Vi har bygget opp lokale væresteder med aktivitetstilbud. Bare i fjor åpnet vi i Bjerke, i de tre vest-bydelene og i høst åpner vi et tilbud i Alna. Men vi er ikke i mål. Vi kommer til å åpne flere tilbud etter hvert, sier hun.

Hansen lover også at alle skal få tilbud om et sted å bo.

– Målet er at innbyggere med rusproblemer får bo godt og trygt i eget hjem og leve selvstendige liv med tilgang til tjenester i bydelen der de bor. Flere skal få oppfølging lokalt og bydelene har etablert mange tjenester innenfor rus, psykisk helse og booppfølging. Ingen blir overlatt til seg selv, sier hun og påpeker at det er mange flinke fagfolk i bydelene.

Hun sier at prosessen har vært ryddig og i tråd med avtaleverket i Oslo kommune, og forklarer hvorfor de tillitsvalgte lokalt ikke er inkludert i prosessen:

– Når det er en beslutning som skal fattes av byrådet er det de ansattes organisasjoner på sentralt nivå i kommunen og det sentrale arbeidsmiljøutvalget som er byrådets motpart. Det har vært tre møter om denne konkrete saken, referat fra de to møtene etter Hovedavtalens §14f følger som vedlegg til byrådssaken, sier hun.