Sko­le­ele­ve­ne an­meld­te det de men­te var en vold­som be­hand­ling un­der øv­el­sen.

Konge­es­kor­ten har be­kla­get at det ble slik.

Det opp­ly­ser Spe­si­al­en­he­ten for politisaker i en pres­se­mel­ding mandag ettermiddag.

Un­der­søkt på le­ge­vak­ten

Dagbladet skri­ver at det var fem ele­ver ved Holtet vi­de­re­gå­en­de sko­le som del­tok som mar­kø­rer, og at alle opp­søk­te le­ge­vak­ten et­ter øv­el­sen. De var påført blåmerker, sår og stikkmerker etter bruk av kanyler.

Sko­len an­meld­te fredag konge­es­kor­ten, som hol­der til i lo­ka­ler vegg-i-vegg med Ma­jor­stu­en po­li­ti­sta­sjon, til Spe­si­al­en­he­ten for po­li­ti­sa­ker.

– Spe­si­al­en­he­ten har iverk­satt et­ter­forsk­ning av hen­del­sen. Et­ter­forsk­ning vil bli gjen­nom­ført på van­lig måte. Det skal ha vært fle­re per­so­ner til ste­de un­der øv­el­sen og et­ter­forsk­nin­gen vil i før­s­te om­gang be­stå i å sik­re nød­ven­di­ge be­vis og å gjen­nom­fø­re en rek­ke av­hør for å be­ly­se hen­del­ses­for­lø­pet og for­an­led­nin­gen til øv­el­sen, skri­ver Spe­si­al­en­he­ten.

Les også

Marie (29) dypdykker i Oslos mørkeste skyggesider: – Jeg kan fortsatt stå med klump i halsen på oppdrag

Be­kla­ger

Sek­sjons­le­der Roy Hagen-Larsen ved Den kon­ge­li­ge po­li­ti­es­kor­te skri­ver til Dagbladet at po­li­ti­et ikke har opp­trådt slik de skul­le un­der me­dic-øvelsen.

– Oslo po­li­ti­dis­trikt sy­nes det er svært leit at ele­ve­ne fikk en dår­lig opp­le­vel­se av tre­nin­gen. Me­nin­gen var at det­te skul­le være inspirerende, spen­nen­de og gi læ­rings­ut­byt­te for beg­ge par­ter. Her har vi ikke opp­trådt slik vi skul­le, skri­ver han til avi­sen.

Po­li­ti­et bruk­te de sam­me tre­nings­me­to­de­ne på ung­dom­me­ne som de van­lig­vis gjør med and­re mar­kø­rer fra blant an­net Politihøgskolen, Forsvaret og am­bu­lan­se­tje­nes­ten.

– Det var fag­lig be­grun­net at vi øns­ket å trene med ung­dom, men vi ser at vi ikke tok til­strek­ke­lig hen­syn til mar­kø­re­nes unge al­der, skri­ver sek­sjons­le­de­ren til Dagbladet.

Rektor Kathrine Reine sier til avisen at elevene er svært preget etter det de ble utsatt for.