I et innlegg i Avisa Oslo 11.08.21 advarer Høyres James Stove Lorentzen om veksten «av partiene på sosialistisk side». Det er ikke overraskende at en Høyremann ikke bejubler Rødts vekst, og føyer seg sånn sett i rekken høyrefolk og rikfolk som advarer mot Rødt. Det lever jeg godt med.

Les hele innlegget til James Stove Lorentzen:

Les også

– Oppslutningen til Rødt og SV i Oslo truer velferdsstaten

La meg starte med hva Høyre har gjort for velferdsstaten. Aldri før har vi hatt flere milliardærer og sett flere barn vokse opp i familier med dårlig råd her til lands. Dagens regjering har satt fart på utviklingen med målrettede skattekutt for de rike, usosiale kutt i velferden og svekkelse av det sosiale sikkerhetsnettet. Det er kanskje derfor så mange sier at forskjeller er den viktigste saken for dem når de skal stemme i år.

Ulike borgerlige regjeringer har gjennomført skattekutt som har redusert det samlede skattenivået med titalls milliarder. Skattekuttene har svekket vår felles velferd, og samtidig vært med på å øke de økonomiske forskjellene.

Med Høyres politikk slipper de rikeste å bidra til fellesskapet, mens barn ikke får tilpassede briller.

Tilbake til Rødts politikk. Vi går til valg på et omfattende skatteopplegg for å rydde opp etter høyresida og utvikle velferdsstaten videre. Med Rødts forslag kommer de virkelig store skatteøkningene for de 1 prosent rikeste, det vil si de med inntekt over 2 millioner og formue over 10 millioner kroner. Men de med inntekt under 600 000 får ingen endring eller redusert skatt.

Økt selskapsskatt vil finansiere tannhelsereform

Det henger selvsagt tett sammen med velferd. La meg gi et eksempel. Vi foreslår å trappe opp selskapsskatten med ett prosentpoeng i året de neste fire årene, fra dagens 22 til 26 prosent. Det vil gi 14,8 milliarder ekstra i felleskassa, som alene er mer enn nok til å fullfinansiere en tannhelsereform som gjør tannhelse helt gratis for alle innen fire år. Slik kan alle, også de som har dårlig råd, få nødvendig behandling.

Og før man begynne å tro på Høyres myter om at dette truer arbeidsplasser: Selskapsskatten betales på selskapenes årlige overskudd etter at alle kostnader, alt fra lønninger og innsatsfaktorer til investeringer og lånekostnader, er trukket fra. Det er ikke noe nytt i Norge. Den var faktisk på 28 prosent fram til 2014.

Stove Lorentzen har rett i at vi trenger verdiskaping. Men der Høyre mener at markedet best fikser dette, mener Rødt at vi aktivt må bygge opp framtidas arbeidsplasser innenfor rammene av hva natur og klima tåler. Noe å leve av krever også en klode å leve på.

All verdiskaping er viktig for samfunnet, og industrien er i en særstilling. Det er det økonomiske grunnlaget for en solid velferdsstat, og er en viktig del av Rødts klima- og miljøpolitikk. Norsk kraftintensiv industri basert på ren vannkraft er verdensledende, men er truet fordi høyresida heller vil ha krafteksport enn arbeidsplasser. Det er få ting som har truet verdiskaping mer de siste årene enn å underlegge oss EUs energibyrå, ACER. Vi må ta tilbake selvråderetten og forlate den «næringsnøytrale» konsensusen. Industripolitikk må gjøres til politikk igjen.

Gjennom aktiv bruk av statlig eierskap og konsesjonspolitikk kan vi trygge dagens og bygge nye arbeidsplasser med utgangspunkt i den eksisterende industrien. Vi vil gi industrien langsiktige kraftavtaler som sikrer kraftforedlende arbeid, og som stiller krav til energieffektivisering og lave utslipp.

Heller enn å bruke oljefondet på gamble på verdens børser og å kjøpe opp handlegater i verdens storbyer vil Rødt bruke deler av oljefondet for å bygge framtidas arbeidsplasser gjennom investeringer i ny klima- og miljøvennlig industri. Vi vil også gjøre investeringer i klimavennlig infrastruktur for å kutte utslipp og unngå global klimakatastrofe.

Det er på overtid å trappe ned olje- og gassnæringa. Parallelt trenger vi en planmessig og rettferdig oppbygging av ny industri. Det er helt nødvendig for at vi ikke skal miste både arbeidsplasser, kompetansemiljøer og kunnskap som fellesskapet er avhengig av. Alternativet er ikke å fortsette som før, men å vente på en markedsstyrt krasjlanding den dagen globale klimaavtaler og karbonavgifter virkelig får effekt. En slik kollaps tjener verken arbeidsfolk eller miljøet på. Rødt ønsker å bygge opp ny industri basert på disse kompetansemiljøene, og slik sikre at leverandørindustrien overlever.

Høyre truer både velferdsstaten og livsgrunnlaget vårt, men heldigvis kan vi snu det.

Les også

– Folk flest bør skremmes av Høyres nedbygging av velferdsstaten